Manuell medicin/ Kiropraktik, vad är det?

Kiropraktiken som disciplin utformades 1895 och har sedan dess starkt påverkat hela det manuella medicinska området och de metoder som idag används. Under drygt 100 år har sedan många förgreningar och teoribildningar ägt rum vilket är en naturlig process som fortgår än idag.

 

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan vilket fritt översatt betyder "att utföra för hand". Som namnet ger uttryck av, använder sig kiropraktorer av många olika manuella tekniker, där den mest kända är manipulationen. Internationellt är kiropraktiken en stor disciplin och idag finns ca 26 kiropraktorhögskolor fördelade runt om i världen.

Kompetens
De flesta kiropraktorhögskolor består idag av en 5-årig utbildning som sedan följs av praktiktjänstgöring på sjukhus och hos kiropraktor. Därefter erhålls legitimation av svenska socialstyrelsen. Specialiseringen på rörelseapparaten börjar i ett tidigt skede i utbildningen.

Utbildningen stöder sig på medicinska ämnen, internationell kiropraktisk forskning samt den litteratur som finns inom disciplinen.

Efter avslutad utbildning har kiropraktorn sådana differentialdiagnostiska kunskaper att denne kan arbeta självständigt under eget medicinskt yrkesansvar.

 

Vad sker vid första mötet hos kiropraktorn?
Vid varje nybesök görs en noggrann undersökning som förutom de rent kiropraktiska rörelsetesterna även omfattar en del ortopediska och neurologiska tester. Patientens anamnes, eventuella operationer och mediciner är också av stor vikt att känna till för kiropraktorn. I en del fall behöver undersökningen kompletteras med röntgen och laboratorieprover. Utifrån undersökningsfynden gör kiropraktorn en bedömning om behandling kan inledas eller om hänvisning till annan specialist är lämplig.

 

 

I Sverige är kiropraktor en skyddad yrkestitel

Detta innebär att bara de som har en godkänd utbildning och har legitimation från socialstyrelsen får kalla sig kiropraktor.