Anpassad behandling till just dina förutsättningar och behov


Vad sker vid första mötet hos mig?

Vid varje nybesök görs en noggrann undersökning som förutom de rent kiropraktiska och sjukgymnastiska rörelsetesterna även omfattar en del ortopediska och neurologiska tester. Vi går igenom din (patientens) anamnes, eventuella operationer och mediciner. Utifrån detta bedömer jag om behandling kan inledas eller om hänvisning till annan specialist är lämplig.

Jag blandar kiropraktiska tekniker och sjukgymnastik. Allt för att få så bra resultat som möjligt. Vid viss typ av mobilisering använder jag mig av en speciell behandlingsbänk som heter Manuthera 242. Det är en väldigt flexibel och bra traktions- och mobiliseringsbänk. Se bilden ovan eller följ länken för mer information. Länk till Manuthera 242.

Att tänka på inför ditt besök

Inför ditt besök får du gärna fundera på smärtans eller obehagets intensitet, karaktär och lokalisation
För att vi lättare ska kunna kommunicera smärtans eller obehagets förändringar brukar jag använda mig av en numerisk skala mellan 0-10. Syftet med detta är att lättare och mer precist kunna få svar på vad som ökar (triggar) och vad som minskar dina symtom. Vi kollar om det gör ont i vissa positioner eller rörelser och du får uppskatta skillnaderna på skalan. Tanken med skalan är inte att jämföra dig med andra utan för att vi ska kunna kommunicera om förändringarna.

Grad 0 på skalan är när du inte har någon smärta eller obehag alls i det området. Grad 10 är den värsta smärta eller obehag du kan tänka dig eller varit med om i ditt liv. Det kan vara när du bröt benet, brände dig, klämde fingret i dörren. Du kanske har fött barn och har det som referens. Listan på skador och händelser skulle kunna göras väldigt lång men allt beror alltså på din referensram.

Smärta eller obehag kan ha olika karaktär. Därför får du beskriva detta med egna ord eller genom att få ett antal alternativ. Är karaktären på smärtan molande, brännande, strålande, ilande, stickande, huggande, knivskarp, djup, dov eller ytlig mm. Listan på olika smärt- och obehagskaraktärer kan göras väldigt lång.

För att komma fram till orsaken är det även viktigt att mer precist lokalisera smärtan (obehaget) och särskilja den från annan smärta. Du kanske har ont i hela ryggen men ibland sitter den på ett ställe i halsryggen och ibland sitter den någonstans i bröstryggen och ibland i ländryggen. Orsaken är då troligen olika och det är viktigt att kunna separera dessa för att förstå sig på problemet. Som exempel kanske du får ont i nacken av en aktivitet men bröstryggen av en annan osv. Även karaktären och intensiteten av smärta skiljer sig oftast på de olika ställena.

Att dela upp besvären, beskriva karaktär och intensitet kan kännas krångligt. Det är lite som ett nytt sätt att tänka och uttrycka sig. Trots att det till en början tar lite längre tid är min erfarenhet att det minskar risken för missförstånd och lönar sig i slutändan. Kroppen är komplex och det kan finnas många orsaker till din smärta. 

Röntgensvar och andra dokument på ditt besvär
Om du har gjort en röntgen med anledning av ditt besvär får du gärna ta med det i pappersformat. Ibland kan även andra pappersdokument ha informativt värde vid ditt första besök hos mig. Ofta kan ditt röntgensvar finnas i din journal på 1177.se under fliken Remisser. Om så är fallet och du har möjlighet får du gärna skriva ut en papperskopia av röntgensvaret.
.

Manuell medicin/ Kiropraktik, vad är det?

Kiropraktiken som disciplin utformades 1895 och har sedan dess starkt påverkat hela det manuella medicinska området och de metoder som används idag. Under drygt 100 år har sedan många förgreningar och teoribildningar ägt rum vilket är en naturlig process som fortgår än idag. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan vilket fritt översatt betyder ”att utföra för hand”. Som namnet ger uttryck av, använder sig kiropraktorer av många olika manuella tekniker, där den mest kända är manipulationen. Internationellt är kiropraktiken en stor disciplin.

Kompetens
Kiropraktorutbildningen stöder sig på medicinska ämnen, internationell kiropraktisk forskning samt den litteratur som finns inom disciplinen. Specialiseringen på rörelseapparaten börjar i ett tidigt skede i utbildningen. Efter avslutad utbildning har kiropraktorn sådana differentialdiagnostiska kunskaper att denne kan arbeta självständigt under eget medicinskt yrkesansvar.

I Sverige är kiropraktor en skyddad yrkestitel
Detta innebär att bara de som har en godkänd utbildning och har legitimation från socialstyrelsen får kalla sig kiropraktor.

Sjukgymastik, vad är det?

Här kan du läsa mer ingående om fysioterapeutens/sjukgymnastens verksamhetsområde.
https://www.fysioterapeuterna.se/Profession/Om-professionen

I Sverige är fysioterapeut/sjukgymnast en skyddad yrkestitel
Detta innebär att bara de som har en godkänd utbildning och har legitimation från socialstyrelsen får kalla sig sjukgymnast.


Leg. Kiropraktor & Sjukgymnast Gunnar Renbro
Kopparbergsvägen 14, 72213 Västerås
tel: 021 128081